S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
       

INFORMACE » Nákupní řád
NÁKUPNÍ ŘÁD

NÁKUPNÍ ŘÁD

  1. Všeobecná ustanovení
  2. Předmět smlouvy
  3. Objednání zboží, uzavření smlouvy 
  4. Cena, platební podmínky  a způsob dopravy
  5. Dodací lhůta 
  6. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží
  7. Záruka 
  8. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Nahoru

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Libuše Kapalová, La Moda) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 b) Prodávající dodá kupujícímu zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

2. Předmět smlouvy Nahoru

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu jím objednané zboží z WWW stránek prodávajícího a závazek kupujícího objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, ceny, barevná provedení a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách firmy Libuše Kapalová, La Moda, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě (objednávce) výslovně uvedeny jako závazné. Libuše Kapalová, La Moda (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

Zákazník bere na vědomí, že barevné vyobrazení produktu na WWW stránkách nemusí zcela odpovídat skutečné barvě produktu. Vyobrazení na WWW stránkách může být zkresleno např. neoptimálním nastavením monitoru zákazníka nebo může mít další příčiny, které prodávající nemůže nijak ovlivnit.

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy Nahoru

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém, zejména cenově náročnějším případě, vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Žádost o potvrzení objednávky bude prodávajícím zaslána e-mailem na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v Registračním formuláři nového zákazníka nebo na elektronickou adresu kupujícího, ze které byla prodávajícímu doručena objednávka příslušného zboží.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4. Cena, platební podmínky a způsob dopravy Nahoru

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách firmy Libuše Kapalové, La Moda,  jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura, či paragon vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Faktura či paragon  a dodací list budou kupujícímu předány spolu se zbožím (jsou součástí zásilky). Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, není-li dohodnuto jinak.

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, pouze na adresy v České republice.

K ceně zboží je připočítána cena poštovného ve výši 97,-Kč (devadesát sedm korun českých), je-li zboží zasíláno na dobírku.

 

K ceně zboží je připočítána cena poštovného ve výši 60,-Kč (šedesát korun českých), je-li zboží zaplaceno předem převodním příkazem na účet prodávajícího.

  

 

Balné není k ceně zboží účtováno. 

 

 

Veškeré platební podmínky a způsoby dopravy jsou platné pouze pro zasílání zboží na adresy v České republice.

 

 

Pro zasílání zboží do jiných zemí je podmínkou platba předem na účet, nebo na složenku (všechny bankovní výlohy platí bez výjimky kupující) a zaplacení poštovného do příslušené země, které bude kalkulováno v aktuální výši (bez ohledu na výši nákupu).

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

5. Dodací lhůta Nahoru

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Veškeré zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů.  Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (ztracená zásilka, včasné nedodání ze strany České pošty atd.).

Kupující je povinen ihned při převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem doručenou zásilku (neporušenost zásilky, poškozený obal apod.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí otevřené nebo jinak poškozené zásilky, je však povinen učinit o tom zápis ve škodním protokolu dopravce a tuto skutečnost neprodleně sdělit prodávajícímu (telefonem či e-mailem). Převezme-li kupující otevřenou nebo jinak poškozenou zásilku, prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou na dodaném zboží ani odpovědnost za dodání neúplného množství a druhu objednaného zboží.

6. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží Nahoru

Kupující má právo od uzavřené smlouvy jednostranně odstoupit i bez udání důvodu a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.

Rozhodne-li se kupující od smlouvy odstoupit, je jeho povinností nepoškozené zboží bez známek používání či opotřebení v původním nepoškozeném obalu zaslat zpět v uvedené lhůtě spolu s fakturou a dodacím listem prodávajícímu, a současně sdělí prodávajícímu písemnou formou (postačí elektronickou poštou), že využívá svého práva na odstoupení od smlouvy. V odstoupení od smlouvy musí být označena objednávka (zejména datum jejího odeslání prodávajícímu), druh a množství zboží a veškeré identifikační údaje kupujícího. 

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat zboží na adresu prodávajícího:

Libuše Kapalová, La Moda, Jana Pavelky 672, 250 65 Líbeznice.

Zboží doporučujeme pojistit. Zboží nelze zaslat formou dobírky - nebude převzato.

V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí, resp. podmínek odstoupení, má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo přiměřeně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy vrácena cena zboží snížená o náhradu prodávajícím skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

7. Záruka Nahoru

Na dodávané zboží je poskytována záruka v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo na jiné vady zboží, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, poškozením ohněm, vodou, nevhodnou skladovací teplotou či účinky slunečního záření. 

Podmínky uplatnění reklamace:

1) Reklamaci je třeba uplatnit neprodleně po zjištění vady u prodávajícího písemnou formou (postačí e-mailem) a to s uvedením data odeslání objednávky reklamovaného zboží, data dodání reklamovaného zboží, označení reklamovaného zboží, přesného popisu vady zboží a návrhem na vyřízení reklamace (výměna zboží, sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy).

2) Reklamované zboží je kupující současně povinen doručit prodávajícímu spolu s kopií faktury a dodacího listu na adresu: Libuše Kapalová, La Moda, Jana Pavelky 672, 250 65 Líbeznice.

Reklamované zboží nelze zasílat na dobírku - nebude převzato. Dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující.

O oprávněnosti uplatněné reklamace rozhoduje prodávající, který je současně povinen vyrozumět elektronickou poštou kupujícího o rozhodnutí o reklamaci a to ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od splnění obou shora uvedených podmínek  reklamace.  V případě oprávněné reklamace bude postupováno v souladu s návrhem kupujícího na vyřízení reklamace (výměna zboží, sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy). Dopravu reklamovaného nebo vyměněného zboží zpět kupujícímu hradí prodávající.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu. Dopravu reklamovaného zboží v takovém případě hradí kupující.

 

 8. Závěrečná ustanovení Nahoru

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odesláním objednávky se kupující zavazuje k odběru a zaplacení objednaného zboží. Stornovat objednávku je možné elektronickou poštou ve lhůtě do 2 (dvou) hodin od jejího odeslání kupujícímu. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 

Platné od 1. března 2009

ZTgwMmJ